pondelok 8. apríla 2013

Štúdia od AVG ukazuje, že malé deti sa učia skôr technickým ako pre bežný život potrebným schopnostiam

Zabudnite na plávanie a bicyklovanie – dnešné deti perfektne ovládajú počítačové hry


          V dneš­nej do­be je viac prav­de­po­dob­né, že ma­lé de­ti ve­dia pra­co­vať s po­čí­ta­čo­vou my­šou, hrať po­čí­ta­čo­vé hry a pou­ží­vať smar­tfón, ako to, že ve­dia plá­vať, za­via­zať si šnúr­ky od to­pán­ok či prip­ra­viť si ra­ňaj­ky. 

Úda­je po­chá­dza­jú zo štú­die Di­gi­tál­ne den­ní­ky spo­loč­nos­ti AVG Tech­no­lo­gies (www.avg.com). Digitálne denníky od AVG sú súborom štúdií zameraných na premenu interakcie detí s technológiami.

Tej­to časti pries­ku­mu sa zú­čas­tni­lo 2200 ma­tiek s prís­tu­pom na inter­net spo­lu s ich deť­mi vo ve­ku 2 – 5 ro­kov v USA, Ka­na­de, Veľ­kej Bri­tá­nii, Fran­cúz­sku, Ta­lian­sku, Ne­mec­ku, Špa­nielsku, Ja­pon­sku, Aus­trá­lii a na No­vom Zé­lan­de. 

Mat­ky dos­ta­li zoz­nam tech­nic­kých a pre bež­ný ži­vot pot­reb­ných schop­nos­tí s otáz­kou, kto­ré z nich ov­lá­da­jú ich ma­lé de­ti. 

Kľú­čo­vé vý­sled­ky sú nas­le­du­jú­ce: 

   1.  Viac ma­lých de­tí vie hrať po­čí­ta­čo­vú hru než bi­cyk­lo­vať sa. To zna­me­ná, že 58 per­cent de­tí vo ve­ku 2 – 5 ro­kov vie, ako sa hrá jed­no­du­chá po­čí­ta­čo­vá hra. Vo Veľ­kej Bri­tá­nii a Fran­cúz­sku sa to­to čís­lo zvy­šu­je do­kon­ca na 70 per­cent. Ok­rem to­ho 44 per­cent 2 - 3-roč­ných de­tí je schop­ných hrať po­čí­ta­čo­vú hru. Na po­rov­na­nie, 43 per­cent 2 - 3-roč­ných de­tí sa vie bi­cyk­lo­vať. 

   2.  Viac de­tí vo ve­ku 2 – 5 ro­kov sa vie hrať s ap­li­ká­cia­mi smar­tfónu (19 per­cent) než si za­via­zať šnúr­ky od to­pán­ok (9 per­cent). Tak­mer rov­na­ký po­čet 2 - 3-roč­ných de­tí (17 per­cent) ov­lá­da ap­li­ká­cie smar­tfó­nu rov­na­ko ako 4 - 5-roč­né de­ti (21 per­cent).

   3.  Viac ma­lých de­tí si do­ká­že ot­vo­riť webo­vý pre­hlia­dač (25 per­cent), než aby vedeli plá­vať bez po­mo­ci (20 per­cent).

   4.  U mla­dých di­ev­čat a chlap­cov neexis­tu­je roz­de­le­nie pod­ľa poh­la­via v ob­las­ti tech­nic­kých zna­los­tí. Rov­na­ko chlap­ci (58 per­cent) aj di­ev­ča­tá (59 per­cent) do­ká­žu hrať po­čí­ta­čo­vú hru či te­le­fo­no­vať mo­bil­ným te­le­fó­nom (28 per­cent chlap­cov, 29 per­cent di­ev­čat).

   5.  Mat­ky vo ve­ku 35 a viac ro­kov lep­šie zvlá­da­jú nau­čiť svo­je de­ti ži­vot­ným skú­se­nos­tiam. Nap­rík­lad 40 per­cent ma­lých de­tí s mat­ka­mi vo ve­ku 35 ro­kov a viac do­ká­že na­pí­sať svo­je me­no, v po­rov­na­ní s 35 per­cen­ta­mi ma­lých de­tí, kto­rých mat­ky ma­jú 34 ro­kov a me­nej.

   6.  Európ­ske de­ti vo ve­ku 2 – 5 ro­kov pred­beh­li svo­jich ame­ric­kých ro­ves­ní­kov v schop­nos­ti za­te­le­fo­no­vať mo­bil­ným te­le­fó­nom (44 per­cent v Ta­lian­sku op­ro­ti 25 per­cen­tám v USA), za­hrať si po­čí­ta­čo­vú hru (70 per­cent vo Veľ­kej Bri­tá­nii op­ro­ti 61 per­cen­tám v USA) a pra­co­vať s po­čí­ta­čo­vou my­šou (78 per­cent vo Fran­cúz­sku op­ro­ti 67 per­cen­tám v USA). 

J. R. Smith, generálny riaditeľ spoločnosti AVG Technologies povedal:

Z pohľadu dnešných rodičov zmenili technológie výchovu ich detí. Tieto deti vyrastajú v prostredí, ktoré by pre ich rodičov bolo úplne neznáme. Smartphony a počítače stále častejšie preberajú úlohu televízie ako zdroja vzdelávania a zábavy. Ako ukazuje náš prieskum, rodičia by mali začať vzdelávať svoje deti v oblasti bezpečného pohybu v prostredí online sveta v mladšom veku, než si doteraz mysleli.“

Digitálne denníky spoločnosti AVG sú súborom štúdií, ktoré sa zameriavajú na deti rôznych vekových kategórií. Spoločnosť AVG má s týmto jednoročným prieskumom v úmysle vytvoriť komplexnú štúdiu o detských návykoch v oblasti technológií. Prvá časť prieskumu nazvaná Digitálne zrodenie, ktorá bola vydaná v októbri 2010 objavila, že väčšina detí a batoliat má už vo svojich šiestich mesiacoch svoje online profily.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára